Revízie

REVÍZIA BLESKOZVODU

Pre byty, domy aj firmy

Revízie a kontroly pasívnych bleskozvodov. Zabráňte požiaru Vašej nehnuteľnosti a nechajte si skontrolovať beskozvod. Pre domy, bytové domy, správcov nehnuteľností a firmy.

Revízia bleskozvodu Kysuce, Čadca, Kysucke nové Mesto, Žilina a ďalšie

VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM) – BLESKOZVODY.

.

Pri atmosférickom výboji sprevádzanom svetelným (blesk) a zvukovým (hrom) efektom dochádza k vyrovnávaniu kladných a záporných nábojov medzi mrakmi alebo medzi mrakom a zemou. Hodnota intenzity bleskových výbojov dosahuje 2 kA až 200 kA. Doba trvania čela výboja je do 10 µs a teplota vodivého kanála môže dosiahnuť niekoľko tisíc °C.

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Z hľadiska účinku bleskového výboja na objekt sa rozlišuje:

 • Priamy úder
 • Blízky úder
 • Vzdialený úder

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

 • ohrozenie života alebo zdravia ľudí
 • poruchu s rozsiahlymi dôsledkami
 • výbuch
 • škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote
 • prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom
 • ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.
 • Revízie bleskozvodov

Podklady pre vyhotovenie správy o vykonaní revízie bleskozvodov

 • Projekt
 • Protokol o odovzdaní zariadenia
 • Protokol o funkčnom vyskúšaní aktívneho zberača testerom alebo meracím prístrojom

Parametre systému ochranu pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).

LPL (trieda LPS) I

nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne

LPL (trieda LPS) II

školy, supermarkety, katedrály

LPL (trieda LPS) III

obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty

LPL (trieda LPS) IV

objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Predmet OPaOS(odbornej prehliadky a odbornej skúšky):

Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) musíme pravidelne kontrolovať:

 • vizuálne
 • meraním, teda OPaOS.

Pri vizuálnej konrole a OPaOS postupujeme podľa STN EN 62305-3. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.

Úroveň ochranyVizuálna kontrolaOPaOS (revízia)
rokrok
I a II12
III a IV14

Mohlo by sa vám tiež páčiť...