Revízie

REVÍZIA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

Pre byty, domy aj firmy

Revízie a kontroly rozvodov elektroinštalácie v budovách (Kysuce, Čadca, Kysucke nové Mesto, Žilina a ďalšie) Udržujte Vašu nehnuteľnosť alebo prevázku v bezpečí. Určené pre domy, byty bytové domy, firmy, budovy, správcov nehnuteľností, výrobné haly.

Elektrorevízie, resp. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Revíziu – odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia možno definovať ako súhrn úkonov vykonaných spôsobilou, kvalifikovanou a poverenou osobou, ktorými sa preukázateľne kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického. Revízia – odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia spravidla vykonávaná po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie alebo opravy a počas jeho prevádzky. Revíziu elektrického zariadenia, ako kontrolu elektrickej bezpečnosti musí prevádzkovateľ zabezpečí na všetkých vyhradených technických zariadeniach.

Merania a skúšky v elektrických nn inštaláciach v zmysle STN 33 2000-6:2018

Odborná prehliadka je neoddeliteľnou súčasťou revízie elektrickej inštalácie. Je to vizuálne posúdenie elektrickej inštalácie a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením elektrickej inštalácie do stavu pod napätím. Elektrická inštalácia je vzájomne spolupracujúca sústava výrobkov, ktorá je navrhnutá a inštalovaná v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami noriem.

K odbornej prehliadke by teda mal revízny technik pristupovať z hľadiska:

-Inštalovaných komponentov, vhodnosťou ich výberu, spôsobu inštalovania, súlad s pokynmi výrobcu s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.

-Požiadaviek legislatívy a noriem, výberu a koordinácie ochranných opatrení, ich dodržanie v zmysle konštrukčnej dokumentácie s ohľadom na pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia a pod.

Účelom odbornej prehliadky je najmä potvrdenie, že jednotlivé súčasti pevnej inštalácie:

-Sú v súlade s bezpečnostnými a technickými požiadavkami na zariadenia

-Sú správne zvolené a inštalované, pričom sa berú do úvahy pokyny výrobcov

-Nie sú viditeľne poškodené či chybné, čo by evidentne zhoršilo bezpečnosť

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie)

 -druhu objektu a zariadenia

-klasifikácie vonkajších vplyvov

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadenia
#Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1.murovaná obytná a kancelárska budova5
2.škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko3
3.výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy2
4.objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1)2
5.pojazdný a prevozný prostriedok 2)1
6.dočasná elektrická inštalácia 3)1/2
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrického zariadenia t.j.: elektrickej inštalácie, podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch
Kategória vonk. vplyvuVonkajšie vplyvyTrieda vonk. vplyvu
123456789
AAA Teplota okolia33355333
AB Teplota a vlhkosť33355333
AC Nadmorská výška53
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa53111111
Dážď4
AE Cudzie pevné telesá555533
AF Korózia5431
AG Nárazy, otrasy552
AH Vibrácie552
AJ Iné mechanické namáhaniapripravuje sa
AK Rastlinstvo alebo plesne53
AL Živočíchy53
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky5všade 5 rokov (pre všetky triedy)
AN Slnečné žiarenie554
AP Seizmicita55
AQ Bleskb)b)b)
AR Pohyb vzduchu555
AS Vietor554
AT Snehová pokrývka544
AU Námraza554444444
BBA Spôsobilosť osôb54555
BB Odpor tela553
BC Dotyk so zemou5541
BD Únik5422
BE Spracúvané a skladované látky5c)d)5
CCA Stavebné materiály52
CB Konštrukcia stavby5222

Mohlo by sa vám tiež páčiť...