Revízie

REVÍZIA STROJOV

Pre firmy a výrobu

Revízie a kontroly strojov a pracovných zariadení. Nezabezpečujeme pre fyzické osoby. Služba je určená iba pre firmy, fabriky a výrobné haly

BEZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENÍ /REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ STROJOV V ZMYSLE STN EN 60204-1: 2007

Pracovný stroj definovaný podľa STN EN 60204-1 je motoricky poháňaný stroj určený k obrábaniu alebo tvarovaniu materiálu rezaním, tlačením, lisovaním, elektrickými, termickými alebo optickými technológiami a pod. Elektrické časti strojov vyžadujú vykonávanie prvej a následných periodických revízií. Lehoty vykonávania periodických revízií sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia, v ktorom sa daný pracovný stroj nachádza, alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom Revízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadenia inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja.

Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčasnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.

Bezpečnosť strojov overovaná z hľadiska funkčnosti prijatých opatrení a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a pozostáva s týchto základných krokov kontroly:
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – zariadenie nesmie vyvolávať elektromagnetické rušenia
 • Svorka na pripojenie na vonkajšiu ochrannú uzemňovaciu sústavu – v závislosti na napájaciu sústavu musí sa pre každý napájací zdroj zaistiť svorka na pripojenie stroja na vonkajšiu uzemňovaciu sústavu
 • Odpájač napájania – pre každý napájací zdroj stroja (strojov) a pre každý zabudovaný napájací zdroj
 • Ovládacie prostriedky (napríklad rukoväť) odpájača napájania musia byť ľahko prístupné a umiestnené do max. výšky 1,7m.
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom – elektrické zariadenie musí poskytovať ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom pri: dotyku živých častí, dotyku neživých častí a ochranu malým napätím PELV
 • Ochrana motorov pred nadmerným oteplením – použitie ochrany pred nadmernému otepleniu na motoroch s výkonom nad 0,5kW, zabezpečenie ochrany pred opätovnému spusteniu po obnovení napätia a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti častí stroja po poklese alebo výpadku napätia len na časti stroja.
 • Ekvipotenciálne pospájanie – zabezpečiť požiadavky na ochranné a funkčné pospájanie. Jej cieľom je minimalizácia následkov poruchy izolácie alebo následkov elektrických rušení citlivého elektrického zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť činnosť stroja
 • Obvod ochranného pospájania sa skladá zo svoriek PE, ochranných vodičov v zariadení, prístupných vodivých častí a vodivých konštrukčných častí, ktoré tvoria konštrukciu stroja
 • Pripájacie miesta ochranného vodiča – všetky ochranné vodiče sa musia zakončiť a pripájacie miesta nesmú mať nijakú inú funkciu a nesmú sa použiť na pripevnenie alebo pripojenie spotrebičov alebo iných častí
 • Zariadenia núdzového zastavenia – umiestnenie zariadení núdzového zastavenia musia byť ľahko prístupné a musia byť umiestnené na každom ovládacom mieste obsluhy a aj tam, kde sa vyžaduje vyvolanie núdzového zastavenia a v týchto miestach sa musí zabezpečiť informácia na používanie
 • Technická dokumentácia – poskytovanie informácií – nevyhnutné návody na inštaláciu, prevádzku a údržbu elektrického zariadenia – stroja. Protokol o určení vonkajších vplyvov, vyhlásenie zhody v zmysle platnej legislatívy EU.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...