Revízie

REVÍZIA RUČNÉHO NÁRADIA

Služby pre firmy a výrobné haly.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia náradia.

Elektrické ručné náradie je nepostrádateľnou súčasťou každej domácej aj profesionálnej dielne. Hlavnou výhodou elektrického ručného náradia je prívod elektrickej energie, ktorá je neobmedzená.

Revízia elektrického ručného náradia je súhrn úkonov pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie elektrického ručného náradia je vypracovanie správy o revízii elektrického ručného náradia.

Kontrola elektrického ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia.

Pre každý kus elektrického ručného náradia vykonáme:

podrobnú prehliadku a vizuálnu kontrolu

pripojenie ochranného vodiča

meranie odporu izolácie (izolačný odpor)

skúšku chodu náradia

vypracovanie dokladu o OPaOS

Skupiny náradia podľa používania

A – s náradím sa pracuje len občas (max. do 100 prevádzkových hodín za rok).

B – s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo (100 až 250 prevádzkových hodín za rok).

C – s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

Lehoty pravidelných revízií náradia
Skupina podľa používania (A-C)Náradie je triedy ochrany (I,II,III)OPaOS minimálne raz za
AI6 mesiacov
II a III12 mesiacov
BI3 mesiace
II a III6 mesiacov
CI2 mesiace
II a III3 mesiace

Prečo je povinné vykonávať revízie elektrických zariadení

Bezpečnosť

Minimalizovaním riziko úrazu pri práci fyzickej osoby je pre spoločnosť nevyhnutne.

Finančná úspora

Prevencia pred škodami je oveľa menej nákladná ako samotná oprava škôd zapríčinených zlým technickým stavom elektrických zariadení.

Poistenie

Ak nie sú dodržané zákonné povinnosti ako napr. revízia elektrických zariadení poistné plnenie môže byť poisťovňou krátené.

Inšpekcia

Kontroly a inšpekcie preverujú či má právnická osoba povinné revízie elektrických zariadení.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...